Τελικά αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Ανακοινώνονται τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για τους δύο κύκλους επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν επιστήμονες ψυχικής υγείας και υγείας, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, υπάλληλοι/στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επιλογή βασίστηκε σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Επιλεγέντες Κύκλου Αθήνας (50 εκπαιδευόμενοι)
Επιλεγέντες Κύκλου Θεσσαλονίκης (34 εκπαιδευόμενοι)

Σημείωση: Η έναρξη της επιμόρφωσης σε κάθε τμήμα θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο 4485/2017 και αφορούν στην επιλογή των εκπαιδευτών του Προγράμματος. Θα υπάρξει ανακοίνωση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Γραμματεία Προγράμματος Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο»

Τελικά αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)